Facebook
Przekaż 1,5% podatku na Hospicjum

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Do opieki długoterminowej w ZOL Caritas mogą być zakwalifikowani przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie, z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej. Celem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak zdolności do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w skali Barthel uzyskali od 5 – 40 pkt.

Warunkiem koniecznym do objęcia opieką jest:

  1. pisemna zgoda chorego lub opiekuna ustawowego
  2. skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego
  3. wypełniony zestaw dokumentów potrzebnych do przyjęcia w ZOL Caritas