Facebook
Przekaż 1,5% podatku na Hospicjum

Wolontariat

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby poświecić swój czas dla pracy w hospicyjnym wolontariacie.

WOLONTARIAT – to dobrowolne, bezpłatne, świadome działanie na rzecz innych wykraczające poza związki rodzinno-przyjacielskie. W 2002 r. powstało koło Hospicyjno- Charytatywne, które swą działalność opiera na zasadach wolontariatu.

 1. Wolontariusz pracuje charytatywnie, tzn. za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia, nie bierze opłat od chorych i ich rodzin.
 2. Wolontariusz wykonujący czynności przy pacjencie musi być osobą pełnoletnią.
 3. Osoby niepełnoletnie (skończony 16 rok życia), które zostały włączone do grona wolontariatu muszą okazać odpowiednią Zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
 4. Wolontariusz nie może wykonywać zabiegów wymagających uprawnień lekarskich i pielęgniarskich.
 5. Wolontariusz może wykonywać następujące czynności: rozmowa z chorym, dbanie o porządek w otoczeniu pacjenta, wspólna modlitwa, spacery oraz wszelkie czynności zlecone przez pracowników obsługi.
 6. Na terenie hospicjum obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.
 7. Wolontariusz wykonuje czynności na zlecenie i w porozumieniu z personelem dyżurującym.
 8. Wolontariusza obowiązuje tajemnica służbowa.
 9. Wolontariusz nie absorbuje chorego i jego rodziny swoimi osobistymi sprawami.
 10. Wolontariusz wszelkie potrzeby chorego lub rodziny zgłasza personelowi medycznemu Hospicjum, psychologowi Hospicjum lub Zarządzającemu wolontariatem medycznym.
 11. Wolontariusz ma obowiązek nosić identyfikator oraz zaznaczać swoją obecność w dzienniku wolontariuszy.
 12. Wolontariusz ma prawo do odmowy wykonania czynności zleconej przez przełożonego, w to miejsce otrzymuje inne zadanie.
 13. Wolontariusz stara się uczestniczyć w zwoływanych spotkaniach wolontariuszy Hospicjum.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873) po raz pierwszy zdefiniowała pojęcie wolontariusza oraz określiła zasady wykonywania przez niego świadczeń i reguły korzystania z tych świadczeń. Poza ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kwestie dotyczące wolontariatu regulują następujące akty prawne:

1. ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku (Dz.U. z 1998 Nr 64, poz. 414 ze zm.);
2. ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz.U. Nr 91, poz.408);
3. rozporządzenie MPiPS (ministra pracy i polityki społecznej) z dnia 13 stycznia 1999 roku w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej;
4. rozporządzenie MPiPS z dnia 1 września 2002 w sprawie zasad, na których wolontariusze mogą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych udzielających pomocy dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym rodziców (Dz.U. nr 80, poz. 900);
5. rozporządzenie MPIPS z dnia 30 czerwca 2000r w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej;
6. rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie szczególnych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym w publicznych poradniach specjalistycznych (Dz.U. z 2003r. Nr 5, poz. 46).

Materiały źródłowe www.wolontariat.org.pl

W ramach Koła funkcjonuje Wolontariat Akcyjny -Młodzieżowy, który tworzą Szkolne Koła Charytatywne, powołane w krośnieńskich szkołach szczebla gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, a także w Wyższej Szkole Zawodowej i Studium Animatorów Kultury i Bibliotekoznawstwa. Pracami, ich kierują nauczyciele, którzy pełnią rolę koordynatorów. Od 2010 r., szkoły szczebla gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego wchodzą w struktury wolontariatu miejskiego „Krosnoludki”.

WOLONTARIAT AKCYJNY- 50 +- to osoby pracujące, emeryci, renciści i bezrobotni. Celem wolontariatu akcyjnego do 2011 r. ( do czasu otwarcia) była pomoc w zdobywaniu środków finansowych na remont budynku pod przyszłe hospicjum. Aktualnie pomoc w funkcjonowaniu obiektu.

WOLONTARIAT MEDYCZNY ( HOSPICYJNY)-osoby dorosłe, młodzież niepełnoletnia ( za zgodą rodziców lub opiekunów) po pozytywnej rekrutacji i odbyciu specjalistycznego szkolenia. Celem wolontariatu medycznego, jest opieka pielęgnacyjna nad chorymi pod nadzorem personelu medycznego.

Tematy i terminy szkoleń będą podawana i organizowane w zależności od potrzeb Hospicjum.

Z Kołem współpracowały osoby z Zakładu Karnego w Warzycach, także na zasadzie wolontariatu akcyjnego. Ta forma jest nam szczególnie bliska, to swoista forma resocjalizacji. Mamy nadzieję na jej kontynuację, nie tylko w dotychczasowej formie
(prace fizyczne), ale także przy łóżku chorego.

Serdecznie zapraszamy, do pomocy w charakterze wolontariuszy, osoby dorosłe oraz młodzież pragnące pomagać chorym przebywającym w naszym hospicjum.

Bliższe informacje u p. Anny (tel. 600 244 539)

Jeśli masz wolny czas, wielkie serce i otwarte dłonie

PRZYJDŹ, CZEKAMY !

Nasi wolontariusze uczestniczyli w szkoleniu na koordynatorów wolontariatu hospicyjnego w trzy letnim projekcie 2007-2009 r. na rzecz wolontariatu hospicyjnego zorganizowanego przez Fundację Hospicyjną we współpracy z fundacją PZU. W szkoleniach brały udział T. Szydło, Z. Szydłowska, W. Jankowska. Zakres szkolenia :
1. Medycyna i opieka paliatywna oraz zagadnienia dotyczące wolontariatu medycznego.
2. Tworzenie struktur wolontariatu szkolnego, szkolenie wolontariuszy pracujących w centrum wolontariatu.
3. Wolontariat 50 +

Koło hospicyjno-charytatywne organizowało szkolenia z zakresu opieki paliatywno- hospicyjnej wolontariatu akcyjnego, przepisów prawnych dotyczących wolontariatu hospicyjnego. Wykładowcami byli:. mgr. Błażejowska- Kopiczak- przewodnicząca OJPP, J. Czerwińska -mgr. pielęgniarstwa, Zuzak Stanisław- psychoterapeuta. Szkolenie zorganizowała nasza wolontariuszka Ewa Wojtaszewska.
Trzech pedagogów tj. Anna Pudło- Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich olimpijczyków, Ewa Zajdel-Liceum Plastyczne im. Brzostowskiego, Zbigniew Suchodolski – II LO w Krośnie napisali konspekt pt. „ Jak rozmawiać na trudne tematy hospicyjne”.

Szczególną formą szkoleń jest przekaz multimedialny, prezentowany w krośnieńskich szkołach przez W. Jankowską. Przybliża ona młodzieży ideę hospicyjną i ruchu wolontaryjnego oraz prezentuje nasze osiągnięcia w dziedzinie organizacji wolontariatu. Zachęca do zostania wolontariuszem. Aktualnie przekaz ten prezentowany jest przez W. Jankowską w szkołach powiatu krośnieńskiego i odbywa się już w strukturach Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum.

1. Świadectwo wolontariusza określające czas i rodzaj pracy świadczonej na rzecz hospicjum.
2. Dyplomy, podziękowania wręczane na koncertach lub innych uroczystościach

Gala wolontariatu

Pierwsza odbyła się w 2009 roku w Sali RCKP dla wszystkich ludzi dobrej woli. W koncercie wystąpiła najmłodsza w kraju profesjonalna orkiestra symfoniczna stworzona z najwybitniejszych absolwentów europejskich szkół muzycznych. ORKIESTRA AKADEMII BETHOVENOWSKIEJ powstała dzięki zaangażowaniu p. Elżbiety Pendereckiej. Podziękowania i dyplomy wręczał prezydent Piotr Przytocki i dyrektor ks. Marek Zarzyczny.

Druga gala odbyła się w 2010 roku w sali widowiskowej RCKP wraz z podziękowaniem dla wszystkich darczyńców i wolontariuszy. Pierwsza część koncertu Fryderyk CHOPIN Wariacje B-dur n/t La ci darem la mano W.A. Mozarta op.2 na fortepian i orkiestrę, Fryderyk CHOPIN Fantazja A-dur na tematy polskie op.13 na fortepian i orkiestrę, Fryderyk CHOPIN Rondo a la Krakowiak F-dur op.14 na fortepian i orkiestrę, Fryderyk CHOPIN Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op.22 na fortepian i orkiestrę

Wystąpili:

Olena Ałyvayeva, Ukraina
Anna Stempin-Jasnowska, Polska
Marta Kuzij, Ukraina
Miho Kurihara, Japonia
Ukraińsko-słowacko-polska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Igora Pylatiuka
Chór Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku
Orkiestra Studencka Akademii Muzycznej we Lwowie pod dyrekcją Igora Pylatiuka.

Trzecia gala odbyła się w 2011 roku w Sali widowiskowej RCKP z udziałem aktorki Anny Dereszowskiej z zespołem Machina del Tango. W programie artystka wykonała utwory Jak za dawnych lat – Henryk Wars , W małym kinie – Władysław Szpilman, Moriro in Buenos Aires – Astor Piazzolla , Tango Tendresse – Jerzy Satanowski/Agnieszka Osiecka, To tylko tango – MAANAM, Fryderyk Chopin – Preludium Zabawa podmiejska – Jerzy Miller/Andrzej Korzyński, Nie odchodź ode mnie – Artur Golda, Ostatnia niedziela -Jerzy Petersburski/Zenon Friedwald, Tango milonga – Jerzy Petersburski, La Cumparsita – Gerardo Matos Rodríguez, Che Tango Che – Astor Piazzolla, Tango andrusowskie – Jerzy Petersburski, Tango rzeź – Urszula Borkowska/Bartłomiej Magdziarz, Libertango – Astor Piazzolla.

Statuetki

Caritas Archidiecezji Przemyskiej organizuje w niedzielę Miłosierdzia Bożego co roku spotkania, na których nagradza statuetką Dobrego Pasterza osoby w dowód uznania za oddanie na rzecz potrzebujących z terenu naszej Archidiecezji. Tym zaszczytnym wyróżnieniem uhonorowano w 2007 roku Zofię Szydłowską a w 2010 Romanę Braun. W 2010 został nagrodzony wyróżnieniem Ubi Caritas przyznawanym przez Caritas Polska za wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny udział w dziełach charytatywnych ks. dyrektor Marek Zarzyczny

Wycieczki i pielgrzymki

W 2004 roku wolontariusze brali udział w pielgrzymce do Matki Boskiej Ostrobramskiej i miejsc pamięci historyczno-narodowych na Litwie i Białorusi. Oglądaliśmy w kościele Świętego Ducha w Wilnie pierwotny obraz Jezusa Miłosiernego. Odwiedziliśmy miejsca związane z życiem naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza: Nowogródek i okolice, Niemen, Świteź, Grodno, a także Troki – dawny zamek. Noclegi przygotowały nam polskie rodziny z Brzozówki na Białorusi.

Dziesięcioosobowa młodych wolontariuszy gościła na planie najpopularniejszego serialu „M jak miłość”. Wyjazd do Warszawy był wspaniałą atrakcja dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy Koła Hospicyjnego w Krośnie. Dzięki przychylności telewizyjnej „dwójki” i producenta serialu, młodzież cały dzień obserwowała pracę aktorów i ekipy „M jak miłość”. Krośnieńscy wolontariusze mieli także niebywałą okazję statystowania w kilku scenach z udziałem Katarzyny Cichopek i Marcina Mroczka. Wsparcie organizacyjne otrzymaliśmy z Urzędu Miasta.

25 marca 2010 roku czternastoosobowa grupa wolontariuszy z Koła odwiedziła Pałac Prezydencki w Warszawie. Młodzi spotkali się z Pierwszą damą p. prezydentową Marią Kaczyńską. Spotkanie i rozmowy przy torcie przygotowanym specjalnie na tę okoliczność przez znana firmę cukierniczą „Santos” trwały niemal godzinę. Pani prezydentowa ujęła wszystkich swoją serdecznością i ciepłem. Wolontariusze odwiedzili także Sejm i Senat, modlili się nad grobem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Na zakończenie dnia została odprawiona Msza św. w Katedrze Polowej.