Facebook
Przekaż 1,5% podatku na Hospicjum

Utworzenie Centrum Medyczno-Charytatywnego Caritas w Krośnie

„Hospicjum to też Życie” – W dniu 01 czerwca 2010 r. w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Medyczno-Charytatywnego Caritas w Krośnie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Działanie 5.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pomiędzy Województwem Podkarpackim, w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentowany przez Pana Bogdana Rzońcę i Pana Kazimierza Ziobro – Wicemarszałków Województwa Podkarpackiego a Caritas Archidiecezji Przemyskiej reprezentowaną przez Ks. Marka Zarzycznego – Pełnomocnika Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności i rozwój infrastruktury pomocy społecznej. Cele szczegółowe: zmniejszenie dysproporcji w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy obszarami wiejskimi a miastami, przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwiększenie wydajności energetycznej budynku, podniesienie świadomości wśród lokalnej i regionalnej społeczności w zakresie pomocy osobom wymagającym opieki hospicyjnej.

W wyniku realizacji Projektu powstanie Centrum Medyczno – Charytatywne Caritas znajdujące się w Krośnie przy ul. Grodzkiej 45a. Ogniwami Centrum są: Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Domowej Opieki Paliatywno – Hospicyjnej Caritas oraz Koło Hospicyjno – Charytatywne Caritas.

Nowo tworzone Centrum obejmie Hospicjum stacjonarne oraz Stację Opieki Domowej „Caritas”, rehabilitację dla osób niepełnosprawnych z Gminy Krosno i Powiatu krośnieńskiego oraz Poradnię i rehabilitację dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Projekt przewiduje również otwarcie „Okna Życia”.

· termin realizacji Projektu: 13.02.2007 r. – 31.12.2010 r.
· źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,  oś priorytetowa 5 „Infrastruktura publiczna” Działanie 5.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej” oraz Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
· całkowita wartość projektu: 5 478 537,84 zł
· całkowita wartość wydatków kwalifikowanych 4 391 235,11 zł
· wartość pomocy unijnej: 3 073 864,58 zł  (70% wydatków kwalifikowanych)
· wkład własny Caritas Archidiecezji Przemyskiej:   1 317 370,53 (30% wydatków kwalifikowanych) oraz 1 087 302,73 zł (wydatki niekwalifikowane)

Aby otrzymać przyznaną kwotę, która umożliwi nam oddanie Hospicjum osobom chorym musimy wydać 30 % wkładu własnego i na ten cel gromadzimy środki niezbędne do zamknięcia Projektu.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy do tej pory nas wspomagali i wspomagają.

Centrum Medyczno-Charytatywne CARITAS w Krośnie zostanie utworzone w imię prawdy, że Jezus staje pośród nas w człowieku chorym, starszym i niepełnosprawnym.

konto bankowe: PKO BP S.A. o/Krosno 06102029640000610200431650 Ks. Marek Zarzyczny